School 3

School 3

(‘d Ald Skoalle)

Bovenstaande stond boven de toegangsdeur in de portiek van de school aan het Leechein.
Boven: Herinnering aan de inwijding der shool, 22 October 1883
Foto boven: Het meisje onder in het midden (dat achterom kijkt) moet Hammie Mast zijn, heeft ze verteld. De foto moet om 1942 zijn gemaakt.

Vroeger kregen de Akkrumer kinderen onderwijs in de school aan het eind van de Dringel-strjitte. Die school was eigendom van de kerk, zoals ook blijkt uit de onderhoudskosten in het kerkboek. De schoolmeester woonde in het voorste deel en het leslokaal was daarachter. In 1852 deed de kerkraad de school over aan het dorp en gaf er voor het onderhoud in de eerste jaren fl. 2000,- op toe. De school was echter te klein geworden en daarom liet de gemeente een nieuwe school bouwen met vier lokalen, die in 1881 uitgebreid moest worden tot een achtklassige. Intussen was men begonnen met een kleuterschool en vanaf die tijd zal de naam “De Grote School” in zwang zijn gekomen. De kinderen gingen immers van de Kleine naar de Grote school. Ook nu wordt dat nog wel gezegd (1982). Akkrum heeft nu [= 1982] twee openbare scholen, één aan de U.T.Wei/ Sinnebuorren en één in Akkrum-Oost, al wordt nu meest gesproken van basisscholen. (Uit ‘Toponymy fan Akkrum en Nes‘ fan Merten Bakker. 1982).

Boven foto uit 1932.
Boven foto van ca.1930. 

Links een ansichtkaart van it Leechein met schoolkinderen is van ca. 1900.

” . . . Dit giet hjoed, en dat giet hjoed en dit giet hjoed foar ’t lêste. Alde wiven doge net mar de jongeren binn’ de bêste . . . ensfh . . .”

Bovenstaand versje werd gezongen op de laatste schooldag voor de grote (zomer) vakantie. De kinderen mochten dan wat later in school komen om zo zingend alle leerlingen bijelkoar te scharrelen.

Boven: Acht ansichtkaarten waar school 3 (gedeeltelijk) op staat. Voordat de straat Leechein heette, noemde men deze (met recht) de Skoalstrjitte/Schoolstraat. (Kaarten van 1900-1950).

Bovenstaand Fries verhaal in het Klaverblad, is geschreven door dorpshistoricus Merten Bakker.

Foto boven: Een van de lokalen van de school.

Voor meer klassefoto’s kijk submap Klassefoto’s.

Foto: Een lokaal van binnen, met de schoolmeester links boven. 
Boven: Vroeger begon de Palmsnein optocht bij de âld skoalle (Gem. school 3) Rechts (met hoed) een deel van de Palmsnein commissie bestaand uit oa. Willem Jehannes Koopmans en Nuttert Tietema.
Boven: Miniatuur zeilscheepjes in het gymnastieklokaal uitgestald.
Boven een rapportboekje fan Jan Kok út 1933, van de O.L. school te Akkrum. (Foto: Famylje Kok)

Onder en boven: Nog enkele details van de school aan het Leechein. (© Jelle van Kampen).

Na de school word deze Gemeente werkplaats.

Nadat de school niet meer als school in funktie was, en er al een nieuwe school aan de Sinnebuorren geboud was, (Burgemeester Thalen School – BTS), open in april 1957), (zie bovenstaande foto) werd het gebouw als gemeentewerkplaaats gebruikt. Dat heeft geduurd tot ca. 2000. Daarna is de school afgebroken en heeft het terrein nog inkele jaren braak gelegen. Pas in 2009 is er een appartementengebouw met twaalf woningen voor senioren (55+) neergezet. Dat heeftt de toepasselijke naam meegekregen van “d’ Ald Skoalle”.

De âld skoalle aan het Leechein is in januari 2002 afgebroken en de grond heeft een lange periode braak gelegen. Pas in 2009 is er nieuw gebouwd.
Toen is er een appartementengebouw met twaalf seniorenwoningen op komen te staan. (55+). Achter de âld skoalle lagen ’s winters meest enkele roeiboten.

Meer foto’s van School 3, (‘d Alde Skoalle).

Via de gemeentewerkplaats . . . naar het appartementengebouw . . .

Nadat de school niet meer als school in funktie was, en er al een nieuwe school aan de Sinnebuorren was geboud, (Burgemeester Thalen School – BTS), open in april 1957), (zie bovestaande foto) werd het gebouw als gemeentewerkplaaats gebruikt. Dat heeft geduurd tot ca. 2000. Daarna is de school afgebroken en heeft het terrein nog enkele jaren braak gelegen. Pas in 2009 komt er een appartementengebouw met twaalf woningen voor senioren (55+) neergezet. Dat heeft de toepasselijke naam meegekregen van “d’ Ald Skoalle”.

Krantennieuws over de school

De afbraak van ‘d Alde Skoalle

Boppe-boven: Leeuwarder Courant 23 jan. 2002, © Alex J de Haan. © www.noordoost.nl

Boven: Foto’s januari 2002 © Pier van der Heide, (AA&N) Middelste rij: links vlnr: Sjirk de Vries en buurtbewoners Akke Visser, Feike Heerschop en Jelle van Kampen. Foto’s 2002.

Foto onder: Thans staat er vanaf 2010 op de plek van de voormalige school een appartementengebouw voor senioren met twaalf woningen, 55+.

Voor meer informatie over het appartementengebouw d’ Ald Skoalle, klik hier

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk