Neskerdyk

Neskerdyk

Buiten de dorpsgrens van Akkrum liggen nog een paar buurtschappen, zelfs in een andere gemeente, die tochs op één of andere wijze met Akkrum hebben te maken en min-of-meer tot de omgeving gerekend kunnen worden.

Goattum ligt in Idaarderadeel onder de rook van Grou. Toen in 1918 de weg Nes – Grou gereed kwam werd ook de verbinding met Utingeradeel gemakkelijker, maar de boeren voelden zich Grousters. Het graven van het Prinses Margrietkanaal bracht daar evenwel verandering in. Het sneed de verbinding met Grou af. Men zette eerst in pont over het kanaal in, maar de onderneming werd te kostbaar en de pont werd opgedoekt, met het gevolg, dat de kinderen nu in Akkrum naar school gaan en de post ook daaruit wordt bezorgd. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Boven de plattegrond van de ‘Neskerdyk’.

Feiten over het Prinses Margrietkanaal

  • Het Prinses Margrietkanaal is aangelegd in de jaren dertig van de twintigste eeuw. De laatste delen zijn pas na de tweede Wereldoorlog gegraven. Dit was onder andere het gedeelte van Grou (Pikmar) tot Ald Skou. 
  • In 1951 is het Friese gedeelte van de verbinding Lemmer-Groningen opengesteld.

Pont Margrietkanaal Grou – Nes/Akkrum. Raadsvergadering 29 september 1952, Frisia.

Voorstel tot aankoop en exploitatie van een motorpont ter instandhouding van de Verbinding Grouw-Nes. Zoals vermoedelijk bekend is, zal de Provinciale Dienst ter verbetering van de Friese Kanalen zodra de Baileybrug over het Nieuwe Kanaal in de weg Burstum – Station Grouw-lrnsum gereed zal zijn de exploitatie van de pontverbinding in de Nesserweg staken.
Uit de door de pontwachter gehouden tellingen blijkt dat het vervoer over de pont niet onbelangrijk is. Zo werden in augustus per week – 3400 wielrijders, 0 voetgangers en 450 vaste passagiers overgezet en in September – 3050 wielrijders, 165 voetgangers en 580 vaste passagiers.
Ofschoon gerekend moet worden op een afname van de verkeersintensiteit bij het gereedkomen van bovenvermelde Baileybrug en in de toekomst ook door de aanleg van de rijksweg no 32 oostelijk langs de spoorweg Akkrum-Grouw- Barrahuis achten wij met het oog op de belangen van neringdoenden boeren en arbeiders die op Grouw geöriënteerd zijn voldoende termen aanwezig om althans voorlopig de bestaande verbinding in de Nesserweg te handhaven. Daar de Kanalendienst de huidige pont voor andere doeleinden wenst te gebruiken hebben B. en W. gezocht naar een andere oplossing. Zij menen die gevonden te hebben in het aanschaffen van één bij de heer A. A. Stavers te Alphen aan de Rijn in eigendom zijnde motorpont welke de gemeente kan overnemen voor f.4500. Deze pont die een afmeting heeft van 4X10 meter is voorzien van een 10 a 12 PK motor bevindt zich in een behoorlijke staat is speciaal voor veerpont ingericht en kan zo nodig 80 personen of 20 rijwielen gelijktijdig vervoeren. De jaarlijkse voor rekening der gemeente komende exploitatiekosten, uitgezonderd de beloning van de pontwachter bedragen naar schatting; Ruwe olie 5000 l a f 0 = f 750 Smeerolie 20 l a f. 0 = f 18 Hellingkosten f. 40 Vervanging tijdens de hellingwerkzaamheden door een roeiboot f 20 Afschrijving en rente – f.500 Totaal f. 1328

De pont van Grou naar Goattum. (Foto © J. de Jong. 1960).

Klik op afbeelding links om het hele verhaal te lezen op Depher.nl

Klik op afbeelding boven om het hele verhaal te lezen op Depher.nl

Boven de pont van Goattum naar Grou, aan de Goattumer kant (zuidkant P.M.Kanaal)

Boven: De pont in de Nesserdyk (aan de Grousterkant nu Mr. P.J. Troelstrawei) over het Prinses Magrietkanaal. (Bron Grou Eartiids).  Na het openstellen van het P.M.kanaal werd er een pont in het leven geroepen maar werd  na een aantal jaren blijkbaar te duur, met als gevolg dat de pont er uit is gehaald rond midden jaren 60. De pont was van initiatiefnemer gemeente Idaarderadeel. Pontbazen waren Rillema en Poepjes. (Grou Eartiids).

Wiepkje de Groot: “Dit is het arkje dat in het kanaal lag bij de pont. Volgens mijn vader is het arkje geboud toen het kanaal werd gegraven. Het was van de man die er als voorman aan het werk was. In de avond bouwde hij aan zijn arkje. Onze vader vond het prachtig om te zien hoe of dat ging”.
Wiepkje de Groot: “Buurt-bewoners op de pont bij het afscheid. Achteraan staan flnr: Tine de Jager, Anneke de Groot, de Wit, Generaal, mevr de Wit, mevr Generaal, pontbaas Poepjes bij de stuurhut. Rij ervoor flnr: Marja Generaal, Lies de Groot, Hemke Generaal, Tjisse de Jager, mevr. Hofstra, Siebe Generaal en Jitse de Jager. Op de voorgrond de zonen van Poepjes”?
Wiepkje de Groot: “Het afscheid van de pont en pontbaas Poepjes in 1963 of 1964. Op de foto oa. onze moeder Anneke de Groot en de Wit (met hoed) van de Beatrixweg”.
( Foto’s © Wiepkje de Groot)/ (Grou Eartiids). (At Wiepkje de Groot dit ziet, neem dan even contact op met stiftingakkrumaldennij@gmail.com)

Rechts: Het pontje vaart op het Prinses Margriet kanaal, van de Goatum naar de Grouster kant.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk