Muz. Ver. ‘Harmonie’

Muz. Ver. ‘Harmonie’

Vijf jaar na de teloorgang in 1903 van “Tot Nut en genoegen”, richtten zes enthousiaste muziekmakers uit Akkrum In september 1908 een fanfare orkest op, dat de naam “Harmonie” mee kreeg. Het korps kende pieken en dalen, maar slaagde erin om een vaste plek te veroveren in de Akkrumer dorpsgemeenschap en uiteindelijk vierde het korps haar 100-jarig jubileum in 2008.

Op 14 september 1908 was ‘Harmonie’ een feit. Maar toen moest er nog een bestuur komen, en dat was nog wel een lastige klus, maar lukte uiteindelijk toch. Jan Wedman wordt voorzitter, Auke van den Bosch neemt het secretariaat voor zijn rekening en Gosse Langeraap ontvermd zich over de gelden. Bakker Sjouke Wijga is de eerste dirigent bij “Harmonie’.

Onder een serie foto’s met omschrijvingen van Harmonie door de jaren.

‘Harmonie’ luisterde met regelmaat zeilwedstrijden in de regio op. Ook in 1912 was dat het geval bij Terherne. Boven vlnr: Auke Langeraap, Klaas van Dijk, Doede Langeraap, en Tsalke Pasveer. Daarvoor Sjouke Wijga (direkteur), Auke van den Bosch, Ybe Koster, Jan Wedman, Gosse Langeraap, Jurjen Oostwoud en Pieter Peetsma (uit Nieuwebrug). Daarvoor rij 3: Sikke Jellema, Gerrit van der Meer, Egbert Wedman en Hendrik Wedman. Daarvoor zittend: Luitzen Woudstra en rechts Jelle Langeraap.
Stoomboot de Telegraaf van Weenings: De Harmonie op weg naar hardzeildag te Sneek. In 1918 zou de boot om 11 uur afvaren, maar een half uur eerder zat het dek al stampvol.
1919 was een bijzonder jaar voor Harmonie. Dankzij gulle gaven van de Akkrumer bevolking, kon een prachtig vaandel worden aangeschaft. Tijdens het concours in Pingjum werd er deftig mee geposeerd voor de fotograaf. Secretaris Merten Bakker vermeldt in zijn jaarverslag: “Wy binne yn Peinjum kommen, efter de pûst, ûnder de spotten en troch en troch wiet”. De muzikale prestatie was echter niet slecht, maar een eerste prijs zat er (nog) niet in. Op de foto achterste rij: Germen Blauw, Wieger Henstra, Jelle Langeraap, Atze Langeraap, Bjinse Henstra, Kornelis Wedman en Doede Langeraap. Tweede rij: Auke van den Bosch, Atze de Vries, Anne Walma, Klaas de Vos, Gosse Langeraap, Merten Bakker, jacob Holtrop, Auke Langeraap, Ybe koster en direkteur J. F. Sperling. Vooraan: Jurjen Oostwoud, Johannes Bakker en Egbert Wedman.
In 1926 vierde Akkrum het 25 jarig jubileum van Coopersburg. De foto is gemaakt op de Kleef. Links staat de bakkerswinkel van Sjouke Wijga, de eerste dirigent van Harmonie. Onderdeel was een concours met 33 korpsen. Tussen de menigte zijn meerder korpsleden van Harmonie, herkenbaar aan de uniformpet.
Maar liefst 37 korpsen namen in 1928 deel aan het concours van Sint Annaparochie. Vanwege de enorme deelname werd geprobeerd het concours te verdelen over twee dagen. Maar voor de zaterdag was zo weinig belangstelling, dat alle muzikanten toch op één dag, zondag 3 juni 1928, hun kunsten moesten vertonen. Voorafgaand aan het concours namen de korpsen deel aan een optocht door het dorp. Akkrum nam de eerste prijs mee naar huis.
In juni 1930 werd Harmonie op de foto gezet in de tuin achter “Flora”, de woning van notaris H.C. van Slooten aan de Ljouwerterdyk. Achterste rij vlnr: Namle de With, Reinder de Boer, Jan Oebele’s Woudstra (vaandeldrager) Geert Sinnema, Tjalke Pasveer, Merten Bakker en Doede Langeraap. Tweede rij: Evert van der Meer, Tjeerd van den Bosch, Piet Betten, Klaas Ratsma en Jelke van der Hoek. Derde rij: Anne Walma, Kees Hooghiemster, Jacob Holtrop, Johannes Bakker, Egbert Wedman, Fokke Schouwstra en Jan Pebesma. Vierde rij: Homme schoegje, Foppe Walinga. Zittend: Sjouke Wijga (commisaris), Frank Sperling (directeur), Atze de Vries en Anne kleefstra. Vooraan: Jan Terpstra.

Het gaat de Muziekvereniging Harmonie te Akkrum voor de wind. Van de 3e afdeling naar opgeklommen door de jaren naar afdeling Uitmuntendheid, behaalde ze bovendien ca. 35 prijzen, voor het merendeel 1e prijzen. Op het onlangs gehouden concours in Oosterwolde heeft ze zich buitengewoon gunstig onderscheiden. Niet minder dan 3 prijzen werden door haar behaald. Te weten 1e prijs (hoogste aantal punten) ereafdeling, ereprijs en directeursprijs. Beter kan het niet, dunkt ons. Voor de directeur, Dhr F. Sperling moet het een grote genoegdoening zijn, een korps zover op te voeren. Maar zonder een ernstig willen der leden was dit zeker niet bereikt.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Harmonie was het muziekkorps uit U.T. Maarsen in 1933 op bezoek in Akkrum. Aan het Leechein, tegenover de lagere school, werd gezamelijk geposeerd voor de fotograaf.
De jubileumfestiviteiten werden op zondag 3 september 1933 gevierd met een groot muziekconcours. Daaraan voorafgaande trok de optocht met de delnemende korpsen door het dorp Akkrum.
Dat niet alleen de toneelsopelende Harmonie-leden er van hielden om zich fraai uit te dossen, bleek in 1931 tijdens de Akkrumer merke toen Harmonie met een grote groep korpsleden verkleed mee liep tijdens de ‘Maskerade-optocht’. Op de foto achterste rij vlnr: Hessel van der Leen, Piet Terpstra, Kees Hooghiemster, Jan O. Woudstra, Fokke van derWijk, Evert van der Meer, Homme Schoegje en Doede Langeraap. Midden: Johannes Bakker, Egbert Wedman, Luitsen Woudstra, Rintje Sijtsma, Gerrit Zonneveld en Foppe Walinga. Onder: Tjalke Pasveer, Namle de With, Jan Stapert, ?, Reinder de Boer en Hendrik Geertsma.
Bovenstaande foto is van 1935, toen de Harmonie-leden voor het jaarlijkse eierzoeken de Friese weiden introkken. Vele jaren was dit een gezellige en gewilde traditie.
Begin jaren “50 werd met de leden van de Harmonie een boerenkapel gevormd. De “Bietenbouwers” in 1951 marcheerden ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Coopersburg door het dorp. De foto is gemaakt op het Heechein.
De intocht van Sinterklaas was in 1954 een koud klusje. De uniformen waren nog niet helemaal kompleet. Pas in 1956 konden de jassen worden aangeschaft. Dus deed een deel van de korpsleden in overhemd aan de optocht mee. De foto is gemaakt aan de Ljouwerterdyk. Op de achtergrond Coopersburg.

Al in 1925 werd binnen Harmonie gediscusieerd over de bouw van een muziektent. Na jarenlange fondswerving kwam die voorzieng er uiteindelijk pas in 1953. Dat kwam waarschijnlijk door de ongunstige locatie, namelijk de lange Miente, enigzins buiten het centrum. De muziektent is al weer lang verleden tijd. Kijk voor muziektent ook in onderdeel straat ‘Lange Miente’.
Foto boven: Een verzameling dorpsfanfare’s in 1920. Vaandels van allerlei dorpen met voorzitters en directeuren. Harmonie van Akkrum staat tweede van links, onder de afkapping.
Notaris H.C. van Slooten was jarenlang beschermheer van Harmonie. In 1923 schonk deze plaatselijke mecenas het korps uniformpetten, reden om achter logement Zevenwouden, de thuisbasis van Harmonie, een ‘statieportret’ te maken.
Jubileumfoto 40 jaar Harmonie, 1948. Achterste rij vlnr: Harm de Jong, Tjalke Pasveer, Eppie Schouwstra, Hotze Nijdam, Henk van Veen, Kees Kerkhof en Doede Langeraap. Tweede rij: Koop Veldkamp, Tjitze Nijdam, Evert van der Meer, klaas Ratsma, Andries Zwierstra, Jan Oostwoud, Jaap de Jong, Egbert Wedman, Jaap (broer) Pasveer, en Jan Woudstra.. 3e rij van boven: Lipkje Woudstra, Tommy de Vos, Johannes oostwoud, Bouke de Jong (dirigent), Reinder de Boer, Age Langeraap, Dientje van Dijk en Anne Halma (militair). Voorste rij vlnr: Aukje Hoekstra, Jan Kleefstra, Jan Duisenberg, Gerrit van der Meer, Hessel Hoekstra, Freerk Jaarsma en Marten Wiersma. Sinds kort was het korps verrijkt met enkele dames. Lange tijd was het een mannen aangelegenheid.
Foto boven: Klaar voor de afvaart naar een zeilwedstrijd.
Foto boven: Optocht van Harmonie aan het Heechein.
Foto boven: “It mesyk giet troch de Buorren” Een lange rij van korpsendoor Akkrum. Foto is gemaakt aan de Buorren (Links de smederij van P. Ruiter).
Foto boven: Gewapend met vaandel links Harmonie Akkrum en rechts muziekvereniging van U. Twijnstra’s Oliefabrieken Maarsen. Foto gemaakt op het schoolplein van School 3 aan het Leechein.

100 jaar Muziek vereniging Harmonie Akkrum. 1908-2008

Op zaterdag 19 april 2008 (100 jaar Harmonie) werd het A-orkest van Harmonie tijdens de repetitie opgetrommeld voor het maken van deze groepsfoto. Volgens traditie werd deze foto gemaakt in de tuin van Coopersburg. Boven vlnr: Douwe Jan Pol, Arnold Kloen, Hanneke Vis, Sierd Postma, Sytze Vellema, Michiel Sybesma (dirigent), Pieter Bokma, Wijtze Hendriks, Jeltje Ipema en Roelf Ipema. Tweede rij van boven: Hester Visser, Lotte van Dijk, Jinke Akkerman, Jarmo van Veldhuizen, Lesina Jellema, Joop Andreae, Anne Kleefstra, Meindert Geertsma, Sjoerd Mud en Piet Dijkstra. dDerde rij van boven: Gabe Witteveen, Martsje Hoekstra, Wiebe Hanzen, Jouke Bokma, Lysbert van der molen, Marrit Heida, Uulkje miedema, Tietia Nieuwland, Lysbert Schaap, Manon Veenstra, Klaske de Jong en Klaas Teitsma. Vooraan: Ammarenske Wind, Ante Fokkema, fenna de Jongf, Karin van Slooten, Nynke de Jong, Evie Jonker, Jan-Piet de Boer, Matty de Jong, Evelien Douma, Grietje Boukje Gerlofs en Marlies Anker. (Op deze foto ontbreken: Riemke Ipema, Berber de Vos, Sanne Reitsma en Aale Zijlstra). Foto’s onder fragmenten uit het jubileum feest.
100 jaar “Harmonie’ Akkrum.
Boven: Alle leden op de foto voor 100 jarig jubileum Harmonie.

Bron en verantwoording: “Met lof van de jury” 1908-2008. Honderd jaar fanfare Harmonie Akkrum. Door Evert de Jong.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk