Fries

Fries

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk

Frysk. Nederlands.

Wolkom op de nije webside fan Akkrum Ald & Nij .
Om ek de minsken dy’t net op Facebook sitte te geriven, hat it bestjoer fan Akkrum Ald & Nij
besletten om relevante ynformaasje ek fia in webside beskikber te meitsjen.
Dit is de nije webside fan de Stifting Akkrum Ald & Nij. (De side is noch (lang) net folslein). De kommende tiid sil de side
útwreide wurde mei noch mear histoaryske teksten en bylden, sadat er in noch bettere ynformaasjeboarne wurde sil foar de ynwenners fan Akkrum en Nes en foar oaren dy’t niget hawwe oan dizze twa moaie doarpen en harren wide omjouwing.

Welkom op de nieuwe website van Akkrum Ald & Nij.
Om ook de mensen die niet op Facebook zitten van dienst te zijn, heeft het bestuur van Akkrum Ald & Nij besloten om relevante informatie ook via een website
beschikbaar te stellen. Dit is de nieuwe website van de Stichting Akkrum Ald & Nij. (De site is nog (lang) niet volledig.) Deze zal de komende tijd worden uitgebreid met historische teksten en beelden en zal daarmee een nog betere informatiebron worden voor de inwoners van Akkrum en Nes en voor iedereen die belangstelling heeft voor deze twee mooie dorpen en hun wijde omgeving.