Bibliotheek

Bibliotheek

Boeken in de ‘bibliotheek’ van Akkrum Ald & Nij, met daarin onderwerpen van/over Akkrum en Nes.

Deze blz. laden, kan even duren, want er staan heel veel beelden van boeken op. Geduld aub.

In de bibliotheek van de stichting Akkrum Ald & Nij staan heel veel boeken over de geschiedenis van Akkrum, maar ook van Nes, met verhalen over van alles en nog wat. Zo staan er Jubileumboeken van verenigingen tussen, maar ook gedichtenbundels van (oud-) Akkrumers. Boeken in allerlei vorm. Klein en groot, dik en dun, en ook over heel gevarieerde onderwerpen, zoals gedenkboeken, notulen-boeken van Akkkrumer verenigingen, maar ook jeugdherinnneringen zijn geschreven en gedrukt. Onderstaand een breed scala van boeken waar Akkrum en Nes in voorkomen. Het ene nog mooier dan het andere. Stuk voor stuk spannend (Als u van Akkrum houdt) En natuurlijk mogen boeken over voetbaltrainer Foppe de Haan uit Nes hier niet ontbreken. Een groot deel bestaat uit boekwerkjes van Ulbe Twijnstra’s fabriek (oa. jubilea). Er zijn ook boeken die maar deels over Akkrum of Nes gaan, worden aangeduid met (deel). Heeft u nog een boek, of weet u nog een boek dat hier niet tussen staat, met daarin een verhaal over Akkrum? Laat het ons weten via (stiftingakkrumaldennij@gmail.com)

Bovenstaand een fractie van de Bibliotheek van de Stichting Akkrum Ald en Nij.

Er zijn ook dubbele boeken (die niet meer in de winkel te koop zijn) in ons archief, welke voor een klein prijsje worden aangeboden. Maar wees er snel bij want OP = OP en WEG = WEG. (onderaan verkoop) (Hiervan kunnen wij weer ‘nieuwe-oude’ aankopen doen) Nog even geduld aub.


”Allle minsken binn’myn broerren”.

Folkert Kuipers en 100 jaar Coopersburg.

FOLKERT ZEGT: ”De nieuwe editie van het boek van 100 jaar Coopersburg: Alle minsken binn’ myn broerren!’ is vanaf heden weer te koop. Ik zou zeggen: KOPEN. Voor slechts € 15,00 € 12,50 bent u de nieuwe eigenaar van dit prachtige boek”’.

Rechts onderaan wordt de Weekmarkt naast andere plaatsen, in Akkrum op Donderdag  gehouden. (Mei tank oan Gooitz& Bosma).
  • Links; Een van de oudste boekjes in onze bibliotheek; “Dit is de voorkant van; “Schutters Almenak voor het jaar 1865. Aanwijzende de voornaamste Jaarmarkten, Kermissen, Paarden-, Vee-  en andere markten, in het Koninkrijk der Nederland”)

De boeken staan in willekeurige volgorde

De verhoudingen van de boeken zijn niet altijd korrekt, waarvoor onze excuses.

 ‘Alle Minsken Binn’ myn’ broerren!’   ‘100 jier  Coopersburg’.
Uitg; Akkrum Ald & Nij,  2001.

‘Boerderijen van Nes’. 
Uitg. Akkrum Ald & Nij, 2013.
‘Nes door de eeuwen heen’,
Uitg. Akkrum Ald & Nij, 2014.
Alle minsken binn’ myn broerren’! ‘100 jier Coopersburg’
Her uitg. Akkrum Ald & Nij, 2018.


‘Oan de âlde Trijegreppel’    
Uitg; W. Joh. Koopmans.1938.
‘Oan it Heechhout’
Uitg; W. Joh. Koopmans. 196
‘Frikkedillen’.
Uitg; Akkrum Ald & Nij,  2007.

‘Ackrom’ verhalen uit mijn jeugd.
Uitg; Ines Bergsma,  2010.
‘Akkrum, Geschiedenis van de Feansterdyk.
Uitg; Jelle Roorda, 2018.
‘Toponymy fan Akkrum en Nes’
Uitg; Fryske Academy, 1982.


‘Akkrumer Almanak’
Uitg; M. Bakker, 1977.
‘De Leppa’
Uitg; M.P. van Buijtenen, 1944
.
‘Akkrum in oude ansichten’,
Uitg; M.Bakker & Tj. de Wrede, 1971.‘Akkrum in oude ansichten’
Uitg; M.Bakker & Tj. de Wrede, 1986.
‘Kent U ze nog, die van Akkrum’.
Uitg; Atze de Vries, 1984.
‘Akkrum yn âlde ansichten’
Uitg; Akkrum Ald & Nij, 1982.
‘Job, Tjitske en mevr. de Vries’.
Uitg; Xaviére Kolk, 2009.


‘100 jier rûnom Sechstjenhuzen’
Uitg; Sitadel, 2004.
A krom, slordig reuzenwerk?”
Uitg; St. Cult. en Toerisme, 2000?
‘Reis Alleen’
Uitg; H.J. Tulner, 1981.
‘Liederen van de Visclub ”Lytse Bears”
Utj; 1924.‘Kwartetspul Akkrum-Nes’
Uitg; Simmer 2000, 2000.
‘Mist’
Uitg; Harm Puite, 2017.
‘Oudeschouw’.
Uitg; Jac. Hooghiemster, 2010.


‘Klaverblad’, Gem. Utingeradeel’
Uitg; Utingeradeel, 19. ? 
‘It hoe en wat fan Akkrum’.
Uitg; Jac. Hooghiemster, 2006 ?
Taljochting op Akkrumer Toponimen’
Uitg; 19 ? ?
‘9 ferhalen’ yn en om de tsjerke’
Uitg: Bûthúsbankje, 2016.
‘Alde doarpsgesichten 1’ (deel)
Uitg:’ O. Santema, 1971
‘Alde doarpsgesichten. 2’ (deel)
Utitg: O. Santema, 1971
‘Reis door Friesland’ Z.O. (deel)
Uitg; Fan Fryske Groun, 1977.
’18 parels fan Boarnsterhim'(deel)
Uitg; Penn, J.R. &  P.v.d.H. 2013.
Akkrum boeken in willekeurige volgorde”.
‘Gevierde Friezen in Amerika’ (deel)
Uitg; P.de Haan /K.Huisman, 2010?
‘Kunstroute Akkrum’ 2018.
Uitg; Pl. Bel. Akkrum-Nes, 2018.
‘Doctor Jan’ , (deel) Memoires van een Dierenarts.
Uitg; Dr. J. Siebenga, 1976.

‘Afscheidswoord aan Folkert C’.
Uitg; Herdruk van 1901, 1981.
‘It riedsel fan Trijebulten’,
Uitg; Paulus Akkerman, 1986?.
‘Rondom Zadeldak en spits’.
Uitg;Toren actie comite, 1974.
‘Met lof van de Jury’,1908-2008
Uitg; Evert de Jong, 2008.
‘ Bewarje de frede net, mar diel ‘m út.’
Uitg; Bûthúsbankje, 2017.


‘9 ferhalen’ iyn en om de tsjerke’
Uitg; Bûthúsbankje, 2016.
‘Hasper,lied voor de wereld'(deel)
Uitg; St. Geestelijke liederen, 1986.
‘De Fryske mennisten’. (deel)
Uitg; Dr. J.S. Postma,19?

‘In den beginne’, M.Simons (deel)
Uitg;  .  .  .  .
‘Dopers Allerhande’, (deel)
Uitg; Ernst Huisman/Gjalt Popma.
‘H.Hasper, een hymnoloog’, (deel)
Uitg; Drs. N. van Tellingen, 1980.

‘Hernhutters in Nederland’ (deel)
Uitg; Dr. JM van der Linde, 1968.
‘Hernhutters te Akkrum’.
Uitg; De Vrije Fries 1880.
‘Tuin van Coopersburg’
Uitg;  .  .  .  .  .  . 1995.
‘Tuin van Coopersburg’
Uitg; Siegers Parners,1995.
‘Tuin van Coopersburg’
Uitg; Siegers partners,1995.
 
‘Dorpsterp AKKRUM’,
Uitg; RAAP, 2000. (Bij Geart).
‘Kleaster Ealsum’
Uitg; Sj. de Zee, Kopie 1930.
‘Kleaster Ealsum’ ,
Uitg; Sj. de Zee, 1930.
‘Portret fan FOPPE’,
Uitg; Eppie Dam, 2001.


 
‘Hard glas, Hij Wél’,
Uitg; Nw. Amsterdam, 2007.
‘Hartstikkene FOPPE’,
Utj; Friese pers boekerij, 2008.
 ‘Foppe de Haan’
Uitg: Voetbal Inside,2017.
‘Voarúwt 1862 – Foarút 1987’
Uitg; Sake Santema /Hiltje Herder 1987.


Voarúwt 1862 -2012 Foarút’
Uitg; IJsclub Foarút, 2012
‘It doarp fan Anne’
Uitg; Jant Visser Bakker, 1991.
‘Fryske Folksdichters’, (deel)
Uitg; A.J. Osinga Bolsert, 1945.
‘FK Mastklimmen, Akkrum’
Uitg;  Mêstklim Kommisje, 1998.
“Afscheidswoord Folkert Cooper’
Uitg; Kopie van 1901.
‘Oan it Heechhout fan W.J.K.’
Uitg; Kopie út  1968.
‘Beloftes des Evangelies’, (deel)
Uitg; P. van Woerden, 1949
‘De Riperkrite’, (deel)
Uitg; H,veen, Opst en Uting. 1972.
SPEL; ‘Reis door Friesland’ (deel)
Uitg; Jan Krediet, herdruk 1880.
‘WINTER 1962/ 1963’ Uting….
Uitg; Gemeente Utingeradeel,1963.
‘v.v. Akkrum, 75 jaar’
Uitg; Sietze Eelsingh.
‘Met Hart en Ziel, 40 jr. activiteiten SportReal / Akkrum Nes Centraal
Uitg; Hans Anker, 2016.
‘Op & út’ 1916-2016′
Uitg; Us keatsen, 2016.
‘Ha, die Rients’ (Gratema),
Uitg; Friese Pers, 199
‘Eufonia, 1957-1997’,
Uitg; Eufonia, 1997.
‘100 jier Harmonie feest’, Uitg; Pier van der Heide, 2008.
‘Van alles over Friesland’, (deel)
Uitg; Provincie Friesland, 1955.
‘Frisiaca, 1955 – 1957’, (deel)
Uitg;  Provincie Friesland, 1985.
Hettema, Akkrum vastgoed’,
Uitg; ûngefear 1995?
‘Welkom in Akkrum’.
Uitg;  ûngefear 1995?
‘Foar de Lins, LC 7’ (deel)
Uitg; Paulus Akkerman, 1968.
Ut ‘e Lapekoer’  (deel)
Uitg; DM van der Woude,1971 (deel)
Vreemde figuren in Friesland’ (deel; Jan Alexis)  (deel)
Uitg; Fenno.L. Schouwstra, 19?
‘Beleef New York,1896 in Akkrum’
Uitg; Alex de Haan; 2018.


‘Ds. Hasperschool 75 jaar’,
Uitg; Ds. Hasperschool, 1994.
Monumenten inventarisatie,(deel) projekt  Noord.  Boarnsterhim.
Uitg; Provincie Friesland, 1990.
Inventaris Archieven, (deel) Utingeradeel. 1685 – 1983. Delen 1, 2, 3 en 4. Uitg; Alexander Tuinhout.
Structuurplan. (deel) Gemeente Utingeradeel. Deelnota,1.  Planschrijving,2. Landschap.3. Bevolkingsontwikkeling, 4. Wonen, Uitg: Gemeente Utingeradeel.
Structuurplan. (deel) Gemeente Utingeradeel. Deelnota, 5. Werkgelegenheid, 6. Voorzieningen, 7. Verkeer, 8. Recreatie. Uitg: Gemeente Utingeradeel.
‘Drie Eeuwen Friesland 1, (deel) Uitg; De Tille Leeuwarden, 1973.
‘Drie Eeuwen Friesland 2, (deel)
Uitg; De Tille Leeuwarden, 1973.
‘Friese volksgebruiken,   weerspiegeld in Europese Folklore’                         (deel)
Uitg; Gesto, D.J. van der Ven,1970.
Frisia Ilustrata” tien eeuwen. (deel Friesland en de Friezen).
Uitg; de Tille-Waanders, 1983.
‘Friese Schaatsen -makers’. (deel)
Uitg; Drs. Wiebe Blauw, 1994.

‘Uit Frieslands volklsleven’, 1, (deel). Her uitg;  Waling Dijkstra , 1895.

                                        
‘Uit Frieslands volklsleven’, 2, (deel). Her uitg;  Waling Dijkstra , 1895.
Schaatsen en schaat-senmakers in de 19e  en 20e eeuw.  (deel)
Uitg; A.C. Broere, 1985.
‘Scheve Schaats’,  (deel).
Uitg; Ron Couwenhoven, 2014
‘Compost’ Boarnsterhim. (deel).
Uitg; Boarnsterhim, 1990.


‘Winteraerdigheden’.   (deel).
Uitg; René Diekstra,1985.
Gedenkschrift v d Frieschen ijsbond1886-1936′.  (deel).
Uitg; Nrd. Ned. Boekhandel, 1936.
’50 jaar Ulbe Twijnstra’.
Uitg;  U.T. 1937.

’50 jaar Ulbe Twijnstra,
Uitg;  U.T. 1937.
‘U.Twijnstra,1887-1927, (40 jr) Uitg; U.T. 1927.
‘U.T. Brokjes, 75 jaar, jub. verslag’, Uitg; U.T. 1962.
‘U.T. brokjes, 75 jaar’, jub.nummer.
Uitg; U.T. 1962.


‘U.Twijnstra  1887-1927’.
Uitg; U.T. 1927.
‘Onderzoekkalk en phosphor’
Uitg; Dr Ir. van der Meulen, 1941.
‘Adelijk bloed’, 1962.
Uitg; U.T.
‘Bij de horens gevat”
Uitg; U.T. 1962.‘Nutrigraaf’
Uitg; U.T. 19 ??.
‘Personeelsblad’ U.T.D. Velen.
Uitg; U.T. 1964
U.’ Twijnstra oliefabrieken’
Uitg;  U.T. 19 ??.
‘U.T.D. infoblad 1987’, Velen. Uitg; U.T.D. 1987.
GS ruiter schaats-modellen’
Uitg; G.S. Ruiter, 1910.
‘Kleaster Ealsum’
Uitg; Sj. de Zee,1930.
‘Adam Hurdrider’. 
Uitg; W.Tsj. Vleer, 1954

Verkopingen

,Publieke Verkooping. ‘Uitg; 1919.
‘Biljet van verkoping’.
Uitg; 1764.‘Akkrum, Terhorne’.
Uitg; 1764.

‘Greidpleats te Akkrum’ Uitg; 1903.

‘Greidpleats te Akkrum’
Uitg; 1903.

‘Gids met Waterkaart Akkrum’
Uitg; V.V.V. Akkrum eo. ong.1948?
‘Greidplaats Het Kathuis’
Uitg; Stapert 1939.
‘Boereboelgoed’
Uitg; 1932.
‘Boereboelgoed, Pean’.
Uitg;  1838.
Zathe en Landen, Akkrum”
Uitg; 1879.
Belastingen Uting.
Uitg; 1911.

‘Boerboelgoed’. Uitg; 11-5-1932
‘Kohier belasting Utingeradeel’
Uitg; 1920.

‘Uittreksel belastingen Uting.
Uitg; 1911.
‘Bond van oud leerlingen’
Uitg;  1946.
Statuten F.C.E.’
Uitg; Hepkema, 1939.
Jaarverslag F.C.E.
Uitg; 1919.Jaarverslag F.C.E.
Uitg;  1918.
‘Statuten Boerenleenbank “OudeSchouw”
Uitg;  19 ??.
‘BORNEGO’ deel 45,
Uitg; 1962.
Staatsblad;
Uitg; 1926.


Feestgids Zangersfeest’
Uitg; 1921.
Akkrumer Toanielploech’
Uitg; 1952.
‘Tekst Iepenloftspil Doarpslibben’
Uitg;1929
‘3e Zangersfeest’
Uitg; 1913.

‘Programma ”Europa Expres”
Uitg; 1937.
‘Schoolkwestie’
Uitg; 1876.
‘Eigendomsbewijs’
Notaris D. de Vries, Akkrum.
Uitg; 1949.

‘Eigendomsbewijs’
Notaris H.C. van Slooten, Akkrum.
Uitg; 1917.
Uittreksel Publieke Verkoop,
Notaris P.H. Themmen De Lang. Hooiland gelegen N.O. van Wetering
onder Akkrum.
Uitg; 1890.
‘Bewijs van Eigendom’
Notaris D. de Vries, Akkrum.
Uitg;  1937.
Eigendomsbewijs”
Huis met erf en steeg, aan de Kleef.
Notaris H.C. van Slooten, Akkrum.
Uitg; 1922.
Eigendomsbewijs
Notaris D. de Vries, Akkrum.
Uitg; 1956.
‘Eigendomsbewijs’,
Notaris D. de Vries, Akrum.
Uitg; 1954.
Koopbrief voor Willem Harmens”
Uitg; 1783. (Mei tank oan Gooitzen Bosma.)
‘It kweade wiif fan Hylpen’. (deel)
mei deryn ‘Spoekmole by Akkrum’
Utj; Utjouwerij Fryslân,1997.
‘Mededelingsblad Christelijk nationaal schoolonderwijs’.
Utj; 1920. ‘Afscheidswoord voor Folkert Kuipers’.
Utj; 1901.
De lêste oanwinst. (orizjineel.)
‘Een afscheidswoord aan Folkert Kuipers en zijn familie’. 1901.(Mei tank oan fam. van den Bosch)
Utjû Nws. blad van Friesland.1901.
Staatspensioneringen, kasboek, (deel)
fan 1945 – 1971, (Fokke de Haan).
‘Sprake en Sproke van het jaar’. (deel)
Utj; A.G. Schoonderbeek, Laren
R.J. de Stoppelaar, Wergea.
R.J. de Stoppelaar, Wergea. (deel)
‘Vreugden van het Zwerven”
Utj; Haga – Den Haag, 1926.
“De Dagboeken J.J. de Jong”. (deel)
Utj; Uldrik Bottema, 1998-1999.
75 jier Frysk amateurtoaniel’ mei deryn it Akkrum er toaniel.
Utj; Klaas Jansma, 1993.(deel)
 “t it libben van Jan Sijes Dijkstra”
Utj; Vorm J+F, Grou, 2000? 

St. Pensioneringen, Jub. 35 jr. 1938, Fokke de Haan.
fan 1e krystdei 1938.(Fokke de Haan)
“Tsjerke op syn alve en tritichst”
Utj; Tresoar, JJ Kalma, 2007.

Onderstaand meerdere publieke verkopen, Zathe en Landen, Greidpleats en Boerenhuizinge.

D.V.D.’s van/over AKKRUM


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk